Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030

W 2015 roku w Nowym Jorku, na 70. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, przyjęta została „Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”, wskazująca siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju, do osiągnięcia których społeczność międzynarodowa powinna dążyć w ciągu najbliższych piętnastu lat.

Po raz pierwszy w międzynarodowej agendzie rozwojowej znalazło się tak wyraźne bezpośrednie odniesienie do kultury jako dziedziny mającej bezpośredni wpływ na poziom życia społeczeństw i jednostek, na możliwości redukcji obszarów biedy i budowanie społeczeństw obywatelskich.

Implementacja programów i konwencji UNESCO na temat ochrony i promowania dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, a także rozwój przemysłów kultury oraz programów realizowanych we współpracy z rządami państw mają kluczowe znaczenie dla realizacji Agendy 2030.

Cele agendy

1
Koniec z ubóstwem
Wyeliminować ubóstwo, we wszelkich jego formach, na całym świecie
2
Zero głodu
Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe, zapewnić lepsze odżywianie, promować zrównoważone rolnictwo
3
Dobre zdrowie i jakość życia
Zapewnić wszystkim ludziom, niezależnie od wieku, zdrowe życie i dążyć do zapewnienia dobrostanu
4
Dobra jakość edukacji
Zapewnić wszystkim edukację włączającą na wysokim poziomie i promować uczenie się przez całe życie
5
Równość płci
Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
6
Czysta woda i warunki sanitarne
Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i odpowiednie warunki sanitarne, poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami wody
7
Czysta i dostępna energia
Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do stabilnych, zrównoważonych i nowoczesnych źródeł energii w przystępnej cenie
8
Wzrost gospodarczy i godna praca
Promować inkluzywny, zrównoważony model wzrostu gospodarczego oraz pełne, efektywne zatrudnienie i godną pracę dla wszystkich
9
Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Budować trwałą infrastrukturę, odporną na skutki katastrof, promować zrównoważony, inkluzywny model rozwoju gospodarczego oraz wspierać innowacyjność
10
Mniej nierówności
Zmniejszyć nierówności rozwojowe pomiędzy krajami i w obrębie poszczególnych krajów
11
Zrównoważone miasta i społeczności
Tworzyć bezpieczne, zrównoważone, odporne na skutki klęsk żywiołowych miasta i osiedla ludzkie.
12
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Wypracować zrównoważone modele konsumpcji i produkcji
13
Działania w dziedzinie klimatu
Podjąć pilnie działania mające na celu zahamowanie zmian klimatycznych i przeciwdziałanie ich skutkom
14
Życie pod wodą
Zapewnić ochronę oceanów i mórz oraz zrównoważone korzystanie z ich zasobów
15
Życie na lądzie
Chronić i odbudować lądowe ekosystemy oraz promować zrównoważone metody ich wykorzystywania i gospodarowania lasami, przeciwdziałać pustynnieniu, powstrzymać i odwrócić procesy degradacji gleby oraz powstrzymać straty różnorodności biologicznej
16
Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
Promować pokojowe, inkluzywne, zrównoważone modele rozwoju społecznego, zapewnić wszystkim ludziom jednakowe szanse i sprawiedliwe traktowanie oraz dostęp do wymiaru sprawiedliwości; budować na wszystkich szczeblach efektywne, odpowiedzialne instytucje
17
Partnerstwa na rzecz celów
Wzmocnić narzędzia wdrażania i odbudowywania globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Na co UNESCO kładzie szczególny nacisk

*
Wysoka jakość edukacji i edukacja włączająca jako fundamenty zrównoważonego rozwoju
*
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi i przenoszeniu dzieł sztuki
*
Rozwiązywanie kryzysu edukacyjnego w odniesieniu do nauk ścisłych, matematyki, technologii i nauk inżynieryjnych
*
Inwestowanie w młodzież, zapewnienie jej dostępu do wysokiej jakości edukacji, i w ten sposób zapobieganie postawom ekstremistycznym i konfrontacyjnym
*
Znaczenie wolności słowa oraz dostępu do informacji i wiedzy jako fundamentu zrównoważonego rozwoju
*
Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet jako warunku zrównoważonego rozwoju i pokoju na świecie
︁ ︁
︁
Używamy cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka prywatności

Jak wyłączyć cookies?

Zamknij